دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 1

 

اگـر قـرار بـود کـه همـه مـا بـر مبنـای افکارمـان محاکمـه شویـم ، همـه مـان حلـق آویـز مـی شدیـم !

 مـــــارگارت آتــــوود  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 2

 

انتقـام ناشـی از ضعـف روحـی کسانـی اسـت کـه نمـی تواننـد ناملایمـات را تحمـل کـنند .

 فرانســـوا لارشـــفوکو  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 3

 

 

 


راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!

 وودی آلـــــــــــن  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 4

 


از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر ،
بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد .

 ژوزه ســــاراماگو  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 5

 


احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم .

 مــــیلان کــــوندرا  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 6

 

مـا در ایـن مملکـت از وجـود 3 چیـز برخورداریــم :
وجـدان بـیدار ,
آزادی بیـان ،
و احتیـاط لازم بـرای ایـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنیم !

 مـــــارک تــــواین  

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 7

 


مـن تصـور مـی کنـم بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت :
انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد !

 داســتایوفسکـی  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 8

 

 


لنگـه هـای چـوبی درب حیاطمـان گرچـه کهنـه انـد و جـیرجـیر مـی کنند , ولـی خـوش بـه حالشـان کـه لنـگه همنـد .

 حــــسیـن پنـــاهی  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 9

 


یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ‌ هـا نغـمه‌ سـرائی مـی‌کند ، بـرای اثبـات خــدا کافـی اسـت .

 ویکتــور هوگــو  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 10

 

 


هـرگز بـرای پـول ازدواج نکـنید ، چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد !

 جــورج برنـارد شــاو  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 11

 


حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری ،
کـه مـی بینـى ،
بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای ... !

 گابـــریل گارســـیا مارکـــز  

 

 

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 12


کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم ...
کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد !

 ارنســتو ســاباتو  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 13

 

کسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نیـست ؛ بزرگتـرین دشمـنی کـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـیز و اندوهـبار برایـم شـده تنهـا خـودم هسـتم .

 ناپلئـــون بنـــاپارت  

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 14

 

 

ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست .

 شـــارل بودلــــر  دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 15

 


نگاهـت رنـج عظـیمی است ، وقتـی بـه یـادم مـی آورد کـه چـه چیـزهای زیـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام .

 آنتــوان دوسـنت اگــزوپری

 

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم - تصویر 16
*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه