نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل از حرف خ"

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول)

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !. خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود !. خاک خور و نان بخیلان مخور ! (( . خار نه ای زخم ذلیلان مخور )). خاک کوچه برای باد سودا خوبه !. خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا ؟!. خاله ام زائیده، خاله زام هو کشیده !. خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز !. خاله سوسکه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت !. خانه ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست !. خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودت

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دوم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دوم)

خانه خرس و بادیه مس ؟. خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبری نیست !. خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب !. خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره !. خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم !. خانه نشینی بی بی از بی چادریست !. خانه همسایه آش میپزند بمن چه ؟!. خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی !. خدا برف را به اندازه بام میده !. خدا جامه میدهد کو اندام ؟ نان میدهد کو دندان ؟. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری سوم)

خدا خر را شناخت، شاخش نداد !. خدا داده بما مالی، یک خر مانده سه تا نالی !. خدا دیر گیره، اما سخت گیره !. خدا را بنده نیست !. خدا روزی رسان است، امااِهنی هم می خواد !. خدا سرما را بقدر بالا پوش میده !. خدا شاه دیواری خراب کنه که این چاله ها پر بشه !. خدا گر ببندد ز حکمت دری --- ز رحمت گشاید در دیگری !. خدا میان دانه گندم خط گذاشته !. خدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه، یک خر دیگه !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری چهارم)

خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه !. خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی ؟. خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم ، ها میده !. خدا همه چیز را به یک بنده نمی ده !. خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره !. خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل ندادی چه دادی ؟ ((خواجه عبدالله انصاری )). خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن !. خر، آخور خود را گم نمیکنه !. خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه !. خر، ار جل ز اطلس بپوشد خر است !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:م

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری پنجم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری پنجم)

خر است و یک کیله جو !. خر از لگد خر ناراحت نمیشه !. خر باربر، به که شیر مردم در !. خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره !. خربزه شیرین مال شغاله !. خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی !. خربزه میخواهی یا هندوانه : هر دو دانه !. خربیارو باقلا بار کن !. خر، پایش یک بار به چاله میره !. خرج که از کیسه مهمان بود --- حاتم طایی شدن آسان بود !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری ششم)

خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟. خر خالی یرقه میره !. خر، خسته - صاحب خر، ناراضی !. خر خفته جو نمی خوره !. خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه !. خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور !. خر را جایی می بندند که صاحب خر راضی باشه !. خر را که به عروسی میبرند، برای خوشی نیست برای آبکشی است !. خر را گم کرده پی نعلش میگرده !. خر، رو به طویله تند میره !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هشتم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هشتم)

خر ما از کرگی دم نداشت !. خر ناخنکی صاحب سلیقه میشود !. خروار نمکه، مثقال هم نمکه !. خر وامانده معطل چشه !. خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره !. خر، همان خره پالانش عوض شده !. خریت ارث نیست بهره خداداده س !. خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید !. خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت !. خواب پاسبان، چراغ دزده !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هفتم)

خرس، تخم میکنه یا بچه ؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد !. خرس در کوه، بو علی سیناست !. خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش !. خر سواری را حساب نمیکنه !. خر، سی شاهی ، پالون دو زار !. خر کریم را نعل کردن !. خر که جو دید، کاه نمیخوره !. خر، که علف دید گردن دراز میکنه !. خر گچ کش روز جمعه از کوه سنگ میاره !. خر لخت راپالانشو بر نمیدارند!. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری نهم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری نهم)

خنده کردن دل خوش میخواد و گریه کردن سر وچشم !. خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه !. خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد !. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !. خوبی لر به آنست که هر چه شب گوید روزنه انست !. خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده !. خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره ؟. خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنر مندی !. خودم کردم که لعنت بر خودم باد !. خوردن خوبی داره ، پس دادن بدی !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دهم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دهم)

خوشا بحال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند !. خوشا چاهی که آب از خود بر آرد !. خوش بود گر محک تجربه آید بمیان --- تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد . خوش زبان باش در امان باش !. خولی بکفم به که کلنگی بهوا !. یک ده آباد به از صد شهر خراب !. خونسار است و یک خرس !. خیر در خانه صاحبش را میشناسد !. خیک بزرگ، روغنش خوب نمیشه !. خنده اش نیشم زد . !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه